Từ 9/2023: Duy nhất trường hợp này kh.ông cần phải l.àm đăng ký định danh biển s.ố xe, vẫn an tâm sử dụng

Từ sau 15/8/2023, xe chính chủ có cần định danh kh.ông?

Theo Th.ông tư 24/2023/TT-BCA thì tùy thuộc vào xe đó đang sử dụng biển có bao nhiêu s.ố mà có cần thực hiện việc định danh hay kh.ông. Cụ thể:

Đối với xe chính chủ biển 5 s.ố

Chủ xe kh.ông cần phải thực hiện định danh vì biển 5 s.ố trước ngày 15/8/2023 mà chưa l.àm thủ tục thu hồi thì s.ố biển s.ố đó được x.ác định là biển s.ố định danh của chủ xe. Quy định cụ thể như sau:

1. Đối với xe đã đăng ký biển 5 s.ố trước ngày Th.ông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa l.àm thủ tục thu hồi thì s.ố biển s.ố đó được x.ác định là biển s.ố định danh của chủ xe.

2. Đối với xe đã đăng ký biển 5 s.ố, nếu chủ xe đã l.àm thủ tục thu hồi trước ngày Th.ông tư này có hiệu lực thi hành thì s.ố biển s.ố đó được chuyển vào kho biển s.ố để cấp biển s.ố theo quy định.

3. Đối với xe đã đăng ký biển 5 s.ố có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép th.am gia giao th.ông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển s.ố, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển s.ố theo quy định của Th.ông tư này.

Đối với xe chính chủ biển 3 hoặc 4 s.ố

Chủ xe kh.ông bắt buộc phải định danh xe mà vẫn được tiếp tục th.am gia giao th.ông, trừ trường hợp:

– Chủ xe có nhu cầu định danh bằng việc đổi từ biển s.ố 3 hoặc 4 s.ố sang biển s.ố định danh

– Hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển s.ố xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển s.ố xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Th.ông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 s.ố đó và cấp đổi sang biển s.ố định danh theo quy định.

Xe biển 3 s.ố, 4 s.ố chưa định danh có bị thu hồi biển s.ố xe?

Theo quy định tại Điều 23 Th.ông tư 24/2023/TT-BCA thì thu hồi chứng nhận đăng ký, biển s.ố xe trong các trường hợp sau:

– Xe hỏng kh.ông sử dụng được, bị phá h.ủy do nguyên nhân khách quan.

– Xe hết niên hạn sử dụng, kh.ông được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

– Xe bị m.ất cắp, bị ch.iếm đoạt kh.ông tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển s.ố xe.

– Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, t.ổ ch.ức, cá nhân nước ngoài t.ái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu h.ủy.

– Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi t.ái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

– Xe l.àm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

– Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

– Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ s.ơ xe g.iả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền s.ố máy, s.ố khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển s.ố kh.ông đúng quy định.

Như vậy, xe biển 3 s.ố, 4 s.ố chưa định danh kh.ông thuộc trường hợp bị thu hồi biển s.ố xe nếu kh.ông thuộc các trường hợp nêu trên và trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 39 Th.ông tư 24.

Thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe từ 15/8/2023Theo quy định tại Điều 15 Th.ông tư 24/2023/TT-BCA thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe từ 15/8/2023 như sau:

Thủ tục thu hồi gồm những gì?

a) Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển s.ố xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ s.ơ đăng ký xe trực tuyến; nộp hồ s.ơ thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 14 Th.ông tư này và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

b) Sau khi kiểm tra hồ s.ơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển s.ố xe theo quy định (có dán bản chà s.ố máy, s.ố khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà s.ố máy, s.ố khung xe): 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ s.ơ xe; trường hợp m.ất chứng nhận đăng ký xe thì thực hiện x.ác minh theo quy định.

Thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe

a) T.ổ ch.ức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe (đối với trường hợp di chuyển nguyên chủ): Kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Th.ông tư này; đưa xe đến để kiểm tra, cung cấp mã hồ s.ơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ s.ơ quy định tại khoản 2 Điều 14 Th.ông tư này;

b) Sau khi kiểm tra hồ s.ơ xe, thực tế xe đảm bảo hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp biển s.ố theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Th.ông tư này;

c) Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển s.ố xe (trường hợp được cấp biển s.ố theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Th.ông tư này); trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích;

d) Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển s.ố xe (trường hợp được cấp biển s.ố theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Th.ông tư này) tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp đăng ký xe di chuyển nguyên chủ thì được giữ nguyên biển s.ố định danh (biển 05 s.ố); trường hợp biển s.ố cũ là biển 3 hoặc 4 s.ố thì cấp đổi sang biển s.ố định danh theo quy định tại Th.ông tư này.

Nguồn : https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/tu-9-2023-duy-nhat-truong-hop-nay-khong-can-phai-lam-dang-ky-dinh-danh-bien-so-xe-van-an-tam-su-dung-743425.html